Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Nemocnice


Nemocnice

Pernštejnský špitál z r.1510 nebyl učen pro nemocné, ale pro chudé a opuštěné. R.1550 zaplatilo město za „udělání dvou sroubků mezi branami pro lidi, které se smyslem pominou“, někde na Bělobranském nám. Nemajetným poddaným poskytoval od r.1773 lékařskou pomoc zámecký lékař. Péči o choré obcím ukládal císařský patent z r.1784. R.1795 pověřila obec lékařskou péčí o chudé doktora Josefa Fichtnera, pak další městské lékaře. Pardubické okresní hejtmanství hned po svém vzniku r.1850 naléhalo na město, aby dbalo hygienických poměrů. Město r.1850 na pozemku někdejšího dvorce – tvrze – u Kostelíčka zřídilo nemocnici v přízemní domku čp.117 ve Štrossově ul. Zpočátku měla jen 12 lůžek. Prvním správcem byl MUDr.František Markl. V l.1854-1860 v nemocnici průměrně léčeno 42 nemocných ročně. Od r.1860 dostala statut veřejné nemocnice. Od r. 1862 správcem a současně primářem jmenován MUDr.Antonín Libich, byl jim do r.1892. Rada města projednávala 24.10.1864 žádost dr.Liebicha, městského lékaře, „skrze opatření nástrojů k rozbírání těl pro zdejší nemocnici. Žádost přijata, tyto nástroje, pro zdejší veřejnou nemocnici nevyhnutelně potřebné se mají zakoupiti za levnější cenu“. Dále se uvádí : „Ve zdejším městě častokráte pády se nahodí, kdy k chůzi neschopné osoby do nemocnice dopravovány býti musejí, k čemuž se až dosaváte se s obtížemi vozů užívalo. Aby pro budoucnost v takových pádech rychlá pomoc zjednána byla, navrženo, aby k tomu účelu nosítka se opatřily, která na nejvíce 15 zl.r.č. státi mohou, návrh schválen a k provedení doporučen“. R.1872 rozšířena na 60 lůžek, r.1893 přestavěna a rozšířena na 75 lůžek. Vnitřní zařízení bylo chatrné, místnosti nízké, bez větrání, primitivně vytápěné. Operace prováděny v předsíni lékařského pokoje. R.1898 nemocnici převzal okres, 3.10.1898 uzavřena dohoda mezi okresním zastupitelstvem a zastupitelstvem města o stavbě okresní nemocnice v Pardubičkách na vršku „Vinice“. Se stavbou započato r.1900, podle projektu Ing.arch.K.Pokorného ji prováděl pa.stavitel Ferdinand Potůček. Zkušební provoz zahájen 2.3.1903, otevřena 15.3.1903. Ředitelem a monoprimářem se stal MUDr.František Messany. Ve třech pavilonech, chirurgickém, interním a infekčním, měla 80 lůžek samostatná byla umrlčí komora. Budovy měly ústřední nízkotlaké topení, elektrické osvětlení, vodovod, kanalizaci, infekční pavilon měl vlastní odčerpávanou kanalizaci. V chirurgickém pavilonu 2 operační sály. R.1907 měla již 175 lůžek, toho roku přijato 2641 nemocných a zřízen samostatný primariát interní. R.1917 vojenská správa zde postavilo válečný pavilon, tím počet lůžek zvýšen o 20. Od r.1924 primářem interního odd.MUDr.Jan Řehoř, r.1927 jmenován ředitelem nemocnice. Příliv nemocných r.1926 zavinil, že do starých budov muselo být umístěno 243 lůžek, počet nemocných za rok 3210. V prosinci zahájena stavba nové chirurgie, infekce a prosektury, na jaře 1927 nového pavilonu nemocí vnitřních. Primářem chirurgického odd. r.1927 jmenován MUDr. Jaroslav Snopek. R.1928 dr.Snopek a dr.Novák provedli soudci dr.Urbanovi první transfuzi krve v pa.nemocnici. Roční frekvence stoupá průměrně o 600 pacientů, nemocnice přeplněna, pracovní podmínky velmi svízelné. Na jaře r.1928 všechny pavilony v hrubém zdivu, tuhá zima r.1929 znemožnila dokončení. Až v prosinci r.1930 stěhování do nových pavilonů. Starý chirurgický pavilon z r.1903 adaptován nástavbou 2.patra pro odd.gynekologicko-porodnické zřízené r.1930, vedením pověřen doc.MUDr. Gála. Budova interního pavilonu z r.1903 adaptována pro Státní ústav pro výchovu a výcvik porodních asistentek. Novostavby účelně disponovány, bez zbytečných okras. Zařízení pro diagnostiku a léčení znamenalo velký pokrok. Odd.chirurgické mělo 4 operační sály, diagnostický rentgen, přenosný rentgen. Interní odd.bylo prvním pokusem o typizaci venkovské nemocnice střední velikosti, kromě rentgenu mělo přístroj pro rentgenotherapii, inhalatorium, odd.pro vodo- a elektroléčbu. R.1931 zřízen ordinariát oční a ušní, r.1936 změněn na samostatné primariáty, primářem očního odd.MUDr.Josef Svoboda, ušního a krčního MUDr.Václav Horáček. Od 1.9.1933 v nemocnici nastoupily jako ošetřovatelky jeptišky Milosrdných sester sv.Františka z Opavy. Zavedení církevních ošetřovatelek dlouho zvažováno, z náboženských důvodů se část veřejnosti proti nim stavěla. Při 85.narozeninách T.G.Masaryka 7.3.1935 pa.nemocnice přejmenována na Masarykovu všeobecnou veřejnou okresní nemocnici v Pardubicích. R.1937 vybudována hospodářská budovy s kuchyní a prádelnou. Od 1.1.1939 otevřeno dětské odd.s primářem MUDr.Zimákem, zřízen primariát prosektury vedený MUDr.Schwarzem, po jeho útěku před okupanty druhým primářem MUDr.Mil.Holub. Připravována stavba nového pavilonu porodnicko-gynekologického, dokončen po válce. Trojpavilon pro odd.oční, dětské a ORJ-ušní, nosní, krční dokončen 16.2.1941, podle projektu Ing.arch.Adámka z Prahy jej postavil pa.stavitel Hořeňovský, do užívání dán 7.4.1941. Primářem r.1941vzniklého rentgenologického odd.se stal MUDr.Fr. Procházka. Celkový počet lůžek zvýšen na 540. R.1946 ustaveno odd.tuberkulosní s primářem MUDr.Jaroslavem Kolářem. R.1967 postaven nový pavilon infekční se 70 lůžky. R.1950 zřízeny: odd. Neurologické primář MUDr.A.Masák, ortopedické primář MUDr.V.Beneš, Krajská transfusní stanice primář MUDr.V.Lochař, r.1951 odd.kožní a pohlavní primář MUDr.M.Šabatová, odd. gynekologicko-porodnické rozšířeno ze 123 lůžek na 157 lůžek, primář MUDr.Jar.Hanousek. R.1953 se nemocnice stala Krajským ústavem národního zdraví-KÚNZ, vzniklo odd.zdravotní péče o tělovýchovu a sport s primářem MUDr..Šabatrem. R.1954 vznikla oddělení: urologické primář
MUDr.Mir.Jíra, psychiatrické primář MUDr.Svatopluk Stuchlík, úrazové chirurgie primář MUDr.Jaroslav Černý, r.1956 odd.stomatologické primář MUDr.Bouček, odd.pro léčení nádorů primář MUDr.K.Hostaš. Osamostatněním centrální laboratoře vzniklo nové oddělení s primářem MUDr.Jar.Jadrným. Do r.1960 v Pardubicích vyrůstala jedna z nejmodernějších a největších venkovských nemocnic. Po zrušení Pardubického kraje se opět stala nemocnicí okresní, rozvoj politickými vlivem na čas téměř zastaven. Při kremaci dr.Snopka, nositele Řádu práce, 30.10.1962 konstatováno, že v pa.nemocnici po dobu svého působení provedl více než 100 tis.operací. Dne 1.10.1977 zahájilo anesteziologicko resuscitační odd.-ARO s rychlou zdravotní pomocí, 3.10.1977 nepřetržitý 24hodinový povoz zahájila Rychlá zdravotní záchranná služba. Začátkem r.1979 měla pa.nemocnice 1167 lůžek. Josef Janiš

5.2.1980 Pozemní stavby Pardubice závod 2 zahájily přístavbu chirurgického pavilonu pardubické nemocnice, jako subdodávku pro Okresní stavební podnik Holice, 13.6.1980 předána hrubá stavba za účasti místopředsedkyně ONV Zd.Šejblové, pro problémy s Winschovými hlavicemi stavba na čas zastavena, 16.9.1983 chirurgické sály za 15 245 000 Kč hotovy.

8.9. 1987 dána do provozu 6patrová budova léčebny dlouhodobě nemocných – LDN s 204 lůžky.

1.1.1992 v pa.nemocnici dána do provozu lůžková část rehabilitačního odd.

10.1.1992 otevřen nový neurologický pavilón a dialyzační středisko.

7.1.1993 na radiodiagnokostickém odd.dán do provozu počítačový tomograf japonské firmy SCHIMADZU za 16.mil.Kč.

10.1.1994 v býv.pavilonu neurologie po přestavbě dáno do provozu dialyzační středisko za 11 mil.Kč a kožní odd. Otevřen rozšířený pavilon pathologie.

1.3.1994 na urologickém odd.předán do užívání rentgenový urologický stůl EUROMAT 2000 od fmy Hofmann-Hille za 8 mil Kč.

10.5.1994 otevřeno Centrum léčebné a pracovní rehabilitace.

19.12.1994 na radiodiagnostickém odd.dáno do provozu 8 nových přístrojů evropské úrovně, skiaskopická stěna s digitalizací obrazu, skiagrafické pracoviště, 3 pojízdné skiaskopické rentgenové přístroje s obrazovou pamětí, televizí a digitalizací obrazu, 2 pojízdné rentgenové přístroje diagrafické ke snímkování u lůžka pacientů a panoramatický stomatologický rentgenový přístroj.

1.3.1995 otevřeny operační sály očního odd.a ORL a ambulance ORL zrekonstruované za 9.5. mil Kč.

19.01.1996 na interním odd.B pa.nemocnice zahájen provoz endoskopie.

29.3.1996 za přítomnosti min.zdavotnictví dr.Jana Stráského otevřena restaurovaná interna A

6.6.1996 otevřen nový pavilon neodkladné péče a chirurgických oborů s 21 lůžky JIP, 120 lůžky úrazové chirurgie, ortopédie a chirurgie,vybudovaný za 400 mil.Kč.

2.9.1996 na psychiatrickém odd.dána do provozu protialkoholní a protitoxikomanicka ordinace.

27.9.1996 ředitel nemocnice a děkan Fakulty chemiko-technologické podepsali dohodu o zřízení výukové základny pro studenty biologických a biochemických věd.

21.8.1997 zástupci brněnské "Nadace Křižovatka" a a.s.SYNTHESIA Semtín předali nemocnici deset přístrojů na kontrolu dýchání dětí BABYSENSE.

19.3.1998 na pa.letišti přistál nákladní letoun C-130 Herkules amer.vojenského letectva se zdravotním materiálem pro pa.nemocnici, dar od charitativní org.Montgomery Lion Club.

5.10.1998 za přítomnosti ministra zdravotnictvín MUDr.Ivana Davida, poklepem na základní kámen, zahájena stavba objektu nového stravovacího zařízení.

7.12.1999 v radiodiagnostickém odd.uveden do provozu nový japonský počítačový tomograf za l6 mil.Kč, 10 mil. přispělo město Pardubice, 5mil.Okresní úřad a zbytek nemocnice.

16.4.2000 v noci na 17.4. havarie rozvodů vody a páry přinutila nemocnici uzavřít gynekologicko-porodnické odd.v budově z r.1952, přestěhovat je a připravit rychlou rekonstrukci objektu.
Pardubická okresní nemocnice se opět stala Krajskou.

28.2.2002 na kardiologickém odd.dáno do provozu pracoviště invazní kardiologie KARDIO-TROLL.

20.6.2002 ministr zdravotnictví rozhodl o zřízení tří nových klinik v pa.nemocnici :chirurgické, interní a otorinolaryngologie, včetně chirurgie hlavy a krku.

12.7.2002 zahájen provoz magnetické rezonance společné s firmou MULTISCAN.

2.4.2003 dán do provozu nový lineární urychlovač pro ozařování onkologických pacientů.

20.6.2003 podepsána darovací smlouva o převodu areálu býv.TESLA u zastávku z majetku fmy FOXCONN do vlastnictví Pardubického kraje pro rozšíření nemocnice, k rozšíření nedošlo.

25.1.2008 zprovozněn druhý lineární urychlovač radiologického centra MULTISCAN.

1.3.2008 zřízeny dvě nové kliniky : neurologická a porodnicko-gynekologická.

11.4.2009 v pa.nemocnici dána do provozu dávno potřebná Informační recepce.

Nemocnice je také evidovaná jako statistický administrativní celek, r.2001 měl 3 obyvatele, 3 ženy, 2 domy, ale 1 byt.


Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.PavlaTheina. Nemocnice Josef Janiš. ZKPP 6/1979

      
Viz také:

      Mikrobiologie

      Městská nemocnice

      Okresní nemocnice

      Porodnice

      Sirotčinec

      Špitál

      Zdravotní řád

      Dětské oddělení pardubické nemocnice


Předchozí heslo: Němci

Následující heslo: Nemošice


Diskuse k článku: Nemocnice


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Nemocnice


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014