Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Rybářský svaz


Rybářský svaz

Na konci 19.stol řemeslní rybáři a pachtýři vod z nich těžili co se dalo. To a odpady rozvíjejícího průmyslu i nečištěné městské odpady působily úbytek rybnatosti Labe i Chrudimky. V Labi ubývali lososi, úhoři, pytláci drancovali vody, ušlechtilé ryby se stávali vzácnými. Několik nadšenců se rozhodlo ustavit spolek, jehož smyslem byla ochrana přírody, zejména života ve vodách. Na ustavující schůzi 4.5.1899 založili rybářský spolek, který měl 54 členů. Prvními funkcionáři zvolení: předsedou Matěj Hlinecký, poštovní oficiál, místopředsedou Josef Janeček, stavitel, jednatelem Emanuel Vacek ml., poštovní asistent, hospodářem a pokladníkem Josef Hofman. Vypracovány stanovy, schváleny až za rok. Po prvním roce měl v pokladně 65 K 75 krejcarů. Prostředky k činnosti hrazeny u členských příspěvků a výnosu rybích hodů, pořádaných několikrát za rok. Není známo které vody měl spolek v nájmu, ale za dopadení pytláka vyplácel městským strážníkům 5 K. Lovební řád uvedený ve stanovách ještě uvádí ryby a zákonné míry pro lososy 50cm a jesetera bez délky, kteří zde již nežijí. Většina ryb byly hájena od dubna do 15.července, štika jen v únoru a březnu, losos od 15.září do konce roku. Spolek při Východočeské výstavě uspořádal 31.8.1903 sjezd českých rybářský spolků. Zde přijata pokroková rezoluce požadující zákonnou ochranu rybářství, české místodržitelství požádáno o úpravy rybolovných způsobů, zákaz slupů, stanovení dob hájení. Spolek r.1904 přistoupil za člena Zemského sdružení rybářského, zakoupil první loď. Jeho činnost odměněna Čestným uznáním c.k. místodržitelství v Praze. R 1909 uspořádal první závody v chytání štik na Staré Labi. R.1910 došlo k rozporům, předseda vyžadoval dodržování předpisů, ale rozmáhající se noční pytláctví na Starém Labi se dotýkalo i členů výboru. Po vypuknutí první světové války, činnost ochabla. Oživení nastalo r.1919, v zimě uspořádána první schůze. K jednání se připojil i pan Zahradník, majitel rybolovu na Labi. R.1920 stanoveno, že počet členů nemá být vyšší než 35, cena rybářského lístku byla 10,40 K, pro nové členy 18,- K. Změněné stanovy schváleny r.1923, počet členů stanoven 100. R.1924 oslavy 25 let trvání spolku, předsedou byl Oldřich Hradec. R.1926 přijaty jednotné republikové stanovy, činnost usměrňována na zarybňování a zakoupení vlastního rybolovného práva, do té doby spolky neměly vlastní vody. Pa.spolek již 16.11.1927 uzavřel smlouvu s manželi Liškovými o zakoupení rybolovného práva za 20 000 Kč, neměl tolik peněz, vypsal půjčku, 39 členů upsalo spolku 13 500 Kč. Spolek získal právo lovu na Labi od ústí Chrudimky po Skálu u Hůrek. Úspěch podnítil chuť ke spolkové práci, půjčky splaceny. V l.1935/36 převzato Matiční jezero, které měl od Ústřední matice školské v nájmu A.Ludvík. R.1936 jednáno o pronájem rybolovného práva na údolní přehradě Seč, získáno společně s chrudimským spolkem. Za okupace činnost téměř zanikla. Po válce obnovena, rybolovné právo na tekoucích vodách zestátněno, pa. spolek je převzal v rozsahu dnešních revírů. R.1951 změně název na Lidový rybářský spolek v Pardubicích, spolek získal místnost po zlatníkovi Chmelařovi ve Sladkovského ul., nastalo období brigádnických prací, nakoupen inventář, motocykl, lodě, kádě, byly potíže s nákupem rybích násad. Ustavena oblastní pobočka rybářů v Pardubicích. MO 1.4.1953 převzala pa.sádky. Do činnosti nepříznivě zasáhla měnová reforma. Toho roku mlynář v Mněticích provedl srážku a s dalšími občany ryby v náhonu vychytal. R.1954 rekonstrukce sádek, plánované čištění Matičního jezera a rybníků v Jesenčanech, Třebosicích, Barchově, Srchu, Mikulovicích, Štětíně, které měl financovat JNV Pardubice, neprovedeno. Cena povolenky stanovena na 100 Kčs, členského příspěvku na 25 Kčs. V dalších letech dokončena nová výstavba na sádkách, zahájen hospodářský chov ryb. O sádky se začalo zajímat Státní rybářství Litomyšl, jejich držení obhájeno až r.1959. R.1971 začala výstavba sádkových van, za 1 020 000 Kč dokončena r.1974. Přestavba rybochovného zařízení umožnila soběstačnost s rybí násadou. R.1973 uzavřena dohoda o vzájemné výměně povolenek s okolními revíry, tím se rybolov pro členy zatraktivnil. Po r.1970 rybáři obnovili rybník Kladvice vedle sádek. R.1994 při Matičním jezeře otevřena restaurace Rybárna.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Kladvice

      Rybárna


Předchozí heslo: Rybárna

Následující heslo: Rybářství


Diskuse k článku: Rybářský svaz


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Rybářský svaz


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014