Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Univerzita Pardubice – UPa


Univerzita Pardubice – UPa

První návrh na zřízení Univerzity Pardubice přednesl RNDr.Josef Bergr na posledním plenárním zasedání MěstNV Pardubice ve velkém sále hotelu GRAND roku 1990. Při jednání o využití budovy býv. OV KSČ navrhl, aby v ní byla založena univerzita. Dr.Bergr prosazoval vznik přírodovědné fakulty, jako první stupeň založil při VŠCHT katedru mikrobiologie, v býv. Veterinárním ústavu ve Štrossově ul.,stal se jejím prvním vedoucím. Byly připravovány fakulty ekonomická a životního prostředí. R.1991 se rektorem VŠCHT stal prof.Ing.Ladislav Kudláček, CSc.
- R.1991 místo ekonomické fakulty, jejíž iniciátor zemřel, vznikla fakulta územní správy - FUS,
- R.1992 vznikl Ústav cizích jazyků -UCJ
- R.1993 fakulta územní správy změněná na fakultu ekonomicko-správní-FES
- R.1993 přešla do Pardubic část Vysoké školy dopravní ze Žiliny, zřízena Dopravní fakulta Jana Pernera - DFJP
- VŠCHT pro připravovanou univerzitu převzala stavební učiliště, budovu kongresové haly, výškovou budovu ubytovny a další objekty býv.Průmstvu na Stavařově a u Cihelny.
-16.2.1994 vydán zákon č.46/94, kterým, po schválila poslaneckou sněmovnou PČR, Vysoká škola chemickotechnologická-VŠCHT Pardubice změněna na Univerzitu Pardubice-UPa. Ústavní zákon vstoupil v platnost 31.3.1994. VŠCHT se stala fakultou chemickotechnologickou- FCHT UPa.
- 16.3.1994 rada města poprvé udělila titul „Osobnost města Pardubice" za r.1993 rektorovi UPa. prof.Ing. Ladislavu Kudláčkovi, CSc.za zásluhu o vznik univerzity. Zásluha prof.Ing.Josefa Panchartka opomenuta.
- 6.4.1994 v Kongresovém sále inaugurace 1.rektora UPa prof.Ing Ladislava Kudláčka, CSc., do té doby rektora VŠCHT.
- 13.5.1994 v Kongresovém sále UPa. setkání 44 rektorů vysokých škol ČR a Slovenska.
- 18.6.1994 v kongresové hale UPa. předány diplomy prvním 44 absolventům 3letého bakalářského studia FES.
- 25.6.1994 prvními nositeli akademicko-vědeckého titulu doktor se na FChT UPa.stali Ing Peter Mošner a Ing Jan Palme.
- 30.8.až 2.91994 se v Pardubicích konala 7.mezinárodní konference o atomové a absorpční spektroskopii za účasti z USA, Kanady, Francie, Španělska, Finska, Holandska, Belgie, Anglie, Polska aj.
- R.1995 Ústav cizích jazyků-UCJ přejmenován na Ústav jazyků a humanitních věd- UJHV.
- 3.7.1995 na UPa.zahájena konference Chemometrics 95 za účasti 80 většinou zahraničních odborníků.
- 19.9.1995 v Kongresové hale UPa zahájena 1.vědecká konference o dopravě s mezinár.účastí, pod záštitou min.dopravy Jana Stráského.
- 26.9.1995 v kongresové hale UPa zahájen 2.dvoudenní polygrafický seminář 120 odborníků ze šesti zemí.
- 5.10.1995 slavnostně zahájen provoz "Centra pro samostudium"na institutu jazyků UPa.
- 9.10.1995 doc.RNDr.Josef Bergr,CSc uspořádal kolokvium o dalším rozvoji vysokoškolské výuky biologických oborů za účasti odborníků z univerzit z Prahy, Olomouce, Brna a amerického Houstonu, měla předcházet jim připraveného založení přírodovědecké fakulty, to senát, ani vědecká rada UPa.neschválily. Byl nucen odejít na Jihočeskou univerzitu Č.Budějovice.
- 5.12.1995 Národní teplárenské sdružení uspořádalo v kongresové hale UPa. seminář o financování a pojištění v energetice", za účasti největších bank, pojišťoven a leasingových společností.
- 12.6.1996 na DFJP UPa. první zasedání stálého výboru pro logisticko-dopravní centra. Tehdy navržené oblastní logistické centrum i v suchém přístavu Pardubice zapomenuto.
- 22.6.1996 na UPa. ustavující zasedání Asociace dopravních inženýrů.
- 27.9.1996 ředitel Nemocnice Pardubice a děkan Fakulty chemicko-technologické podepsali dohodu o zřízení výukové základny pro studenty biologických a biochemických věd.
- 8.10.1996 Nadace J.Pernera, Výzkumný ústav železniční a DFJP UPa uspořádaly 2.mezinárodní kolokvium "II.ŽELVRS ´96", týkající se vysokorychlostní železniční dopravy, za účastí odborníku z ČR, Slovenska, Spolkové republiky Německo, Francie a Maďarska.
- 27.2.1997 inaugurace 2.rektora UPa.prof.Ing.Oldřich Pytely DrSc., 30.1.1997 na pražském hradě převzal jmenovací dekret, jeho funkční období začalo 1.2.1997.
- 13.5.1997 zahájen provoz nové tiskařské laboratoře katedry polygrafie a fotofyziky UPa.v Doubravicích se špičkovým strojem Heidelbergs Quickmaster 46.
- 28.6.1997 promováno prvních 62 posluchačů FES UPA na inženýry ekonomie.
- 1.10.1997 UPa zřídila Univerzitní ekologické centrum, jako součást Ústavu ochrany životního prostředí FCHT UPa.
- 25.11.1997 v 10 hod.otevřena nová budova knihovny UPa.,postavená dle návrhu ing.arch.Jana Třeštíka.
- 29.4.1998 při 5.výročí DFJP UPa. na pa.nádraží odhalena deska označující 50.rovnoběžku.
- 28.5.1998 v Pardubicích zahájeno zasedání České konference rektorů vysokých škol ČR
- 28.7.1998 oficiální návštěva doc.Ing.Antonína Peltráma Csc., ministra dopravy a spojů, jeho náměstka doc.Ing.Karla Sellnera a Ing Květoslavy Kořínkové CSc na DFJP UPa.
- 12.10.1998 v hotelu TECHNIK v L.Bohdaneč zahájena 3denní mezinárodní konference "Veřejná správa ´98", za účasti 60 českých, britských,německých a holandských odborníků, již po třetí uspořádaná FES UPa.
- 10.11.1998 v Pardubicích zahájena 2denní celostátní konference 130 knihovníků vysokých škol.
- 12.12.1998 ředitelka českého centra British Council, Mary O´Neil, předala zástupcům UPa. soubor 250 knih, špičkových děl anglické,americké a světové literatury, vydaných britskou komisí tisíciletí v edici Millenium Library. Knihy, ručně vázané, by měly vydržet min.50 let. UPa.je dostala jako jedna mezi 1800 vybranými univerzitami ze 60 zemí.
- 8.7.1999 kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze pí Deborah McGreehonová předala Knihovně UPa dar 100 knižních publikací o amerických reáliích.
- 27.9.1999 otevřena 2.etapa univerzitní knihovny s velkou aulou postavená za 90 mil.Kč, z toho 30,5 mil.Kč poskytlo město Pardubice.
- 17.11.1999 rektor UPa Ing.Oldřich Pytela DrSc.odhalil v campusu UPa.památník Dne boje studentů za svobodu a demokracii
- R.2000 třetím rektorem UPa.se stal prof.Ing.Miroslav Ludwik,CS., kvestorem UPa.Ing. Milan Bukač.
- 14.4.2000 na UPa. zahájeno dvoudenní kolokvium Evropa-region-kultura, UPa. navštívila australská velvyslankyně.
- 20.9.2000 na UPa. zahájen seminář „Cyklistická doprava a cykloturistika v ČR, její vazby na regionální politiku“
- 27.9.2000 vyvrcholení oslav 50 let pa.vysokého školství za zúčastnil předsedy Poslanecké sněmovny Václav Klaus.
- 6.12.2000 akreditační komise min.školství dala souhlas UPa.ke zřízení Fakulty humanitních studií -FDS, která vznikla 1.1.2001 z dosavadního Ústavu humanitních studií, studium zahájeno ve studijním roce 2001-02.
- 1.2.2001 rada Pa.kraje zasedala v zasedací síni rektorátu UPa., jmenovala vedoucí odborů, seznámila se s dostavbou univerzitního areálu
- 20.3.2001 na pozvání děkana DFJP Milana Jánského navštívil UPa.ministr dopravy a spojů Jaromír Schling.
- 1.1.2002 na UPa.zřízeny Ústav zdravotních studií a Ústav informatiky.
- 26.9.2002 zahájena „Univerzita volného času",organizovaná Fakultou humanitních studií UPa.
- 30.10.2002 na UPa podepsána dohoda o spolupráci UPA s Moskevskou akademií chemických specialit v oblasti přípravy vš.odborníků a vědeckovýzkumné činnosti na léta 2002-2003, podepsaná rektory Mir.Ludwigem a V.S.Timofejem.
- 9.12.2002 rektoři UPa a prešovské univerzity, Miroslav Ludwik a Karol Feč podepsali smlouvu o spolupráci.
- 3.6.2003 na UPa zahájen 8.dvoudenní pracovní seminář právníků vysokých škol ČR.
- 2.9.2003 ustavující valná hromada Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice.
- 4.9.2003 v Pardubicích zahájeno dvoudenní 71.zasedání pléna České konference rektorů vysokých škol ČR.
- 11.9.2003 na UPa.zahájena 3.vědecká konference na téma „Nové trendy v dopravě a spojích“.
- 30.10.2003 zahájen 3.ročník (poprvé Křivohlávkových) Anesteziologických dnů, pořádaných UPa.
- 28.11.2003 v aule UPa.zahájen II.dvoudenní celostátní kongres "Mezioborová spolupráce při léčení ran a kožních defektů" s 400 i zahraničními účastníky.
- R.2004 Ústav informatiky přejmenován na Ústav elektrotechniky a informatiky-ÚEI
- 13.9.2004 v aule UPa konference „Vitamins 2004“ za účasti cca 350 odborníků z ČR, USA, V.Britanie, Rakouska a Slovenska
- 22.9.2004 zahájena vědecká konference k 640.výročí smrti 1.pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic., v aule UPa.odhalen bronzový reliéf Arnošta z Pa., aula pojmenována jeho jménem.
- 21.2.2005 rektor UPa. prof.Ing.M.Ludvig podepsal smlouvu o vstupu UPa do společnosti Technopark Pardubice.
- 1.7.2005 transformací soukromé vysoké školy v Litomyšli vznikl Institut restaurování, později 5.fakulta UPa., Fakulta restaurování-FR.
- 8.11.2005 senátoři UPa zvolili 4.rektorem UPa prof.Ing.Jiřího Málka, DrSc.
- 16.11.2005 v univerzitním campusu položen základní kámen nového objektu FCHT.
- 1.12.2005 Fakulta humanitních studii přejmenována na Fakultu filosofickou- FF
- 17.2.2006 inagurace 4.rektora UPa. Prof.Ing.Jiřího Málka, DrSc. v aule Arnošta z Pardubic.
- R.2007 Ústav zdravotních studií přejmenován na Fakultu zdravotních studií-FZS.
- 14.6.2007 na pa.zámku zahájeno dvoudenní zasedání 91.pléna České konference rektorů vysokých škol.
- 30.8.2007 na UPa. promoce prvních 26 absolventek magisterského studia na Fakultě zdravotních studií v oboru „Ošetřovatelka“
- 20.9.2007 UPa.navštívila delegace z japonského partnerské Matsumoto Univerzity.
- R.2008 Ústav elektrotechniky a informatiky přejmenován na Fakultu elektrotechniky a informatiky-FEI.
- 15.5.2008 formou přímého videopřenosu došlo k podpisu rámcové smlouvy o spolupráci mezi UPa a japonskou KCG Grup.
- říjen 2009 zahájeno vyučování v nové budova chemickotechnologické fakulty, kde jsou 4 velké posluchárny, 24 učeben, 168 laboratoří.
- R.2010 pátým rektorem Upa.se stal prof.Ing.Miroslav Ludwig,CSc., podruhé.
- 27.2.2013 po dokončení rekonstrukce budovy býv.Průmyslové školy na nám.Legií pro FEI, otevřeno zde IT centrum pro vzdělávání a výzkum, za 200 mil.Kč převážně z evropských prostředků, je zde 60 nových laboratoří, učeben, studoven. Rekonstrukce provedena s ohledem, že se jedná o kulturní památku, vnitroblok upraven pro odpočinek a relaxaci studentů i pracovníků.
Upa.r.2012 měla 7 fakult, z toho jednu v Litomyšli, DFJP má pracoviště v Č.Třebové. Počet studentů UPa k 31.12.2012 : DFJP- 2141, FEI – 1121, FES – 2272, FF – 2098, FChT – 2118, FR – 98/, FZS – 774, UPa celkem – 10 622 studentů.


Zdroj: Vlastivědná abeceda Dr.Pavla Theina – Univerzita Pardubice, PhDr.M.Charbuský ZKPP 3-4/2010
      
Viz také:

      Univerzitní campus

      Vysoká škola chemicko-technologická VŠCHT

      Vysokoškolský umělecký soubor

      Dopravní fakulta Jana Pernera


Předchozí heslo: Unipo a.s.

Následující heslo: Univerzita volného času


Diskuse k článku: Univerzita Pardubice – UPa


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Univerzita Pardubice – UPa


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014