Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Školy


Školy

O starších škole při klášteře cyriaků či při faře u kostel Zvěstování P.Marie nejsou zprávy.
- r.1350 byla fara , později farní škola Rosicích, stará zchátralá škola zbourána r.1882.
- r.1514 založen klášter minoritů, v něm patrně katolická škola.
- r.1522 město koupilo dům v Bartolomějské ul.,dnes čp.82, zde otevřelo českou školu kališnickou.
- r.1543 Jan z Pernštejna zřídil Pernštejnskou Latinskou kolej, zanikla po r.1560.
od r.1717 Normální škola v Kostelní ul
- r.1725 pa.primátor a pa.děkan Adam Augustin Synecius začali jednat o zřízení gymnázia.
- 15.11.1728 otevřeno čtyřleté latinské gymnázium při minoritském klášteře.
- r.1730 primátor Fiedler vymohl otevření páté a šesté třídy gymnázia.
- r.1734 rozhodnuto postavit pro gymnázium samostatnou budovu vedle kláštera.
- r.1774 zřízeno „normální učení“ o šesti třídách.
- r.1776 město pro normální školu koupilo dům čp.105 v Kostelní ul.
- r.1777 dvorním dekretem pa.gymnázium zrušeno.
- 3.11.1778 čtyři nižších třídy normálního učení změněny na c.k.hlavní školu chlapeckou.
- r.1786 obě nejvyšší, latinské, třídy normální školy zrušeny s klášterem minoritů.
- r.1787 hlavní škola přemístěna do objektu zrušeného kláštera.
- r.1787 první škola ve St.Čivivích, r.1803 druhá, r.1880 třetí.
- r.1795 byla již škola v Lánech na Důlku, 14.3.1841 vysvěcena nová škola, zahájeno vyučování, dnes Mateřská škola.
- 1.10.1854 zahájeno vyučování na dvoutřídní nižší reálce.
- 1.10.1858 nižší reálka rozšířena na tříletou.
- 1861 otevřena Veřejná škola dívčí škola městská
- 1.10.1863 257 žáků zahájilo vyučování na nové čtyřleté vyšší reálce.
- 19.6.1864 položen základní kámen "staré" reálky za účasti Fr.Palackého a dr.Lad.Riegra.
- 9.10.1865 pa.děkan Jiří Kupka vysvětil novou budovu vyšší reálky.
- 10.6.1865 v Pardubicích zřízena 1.místní školní rada.
- od r.1866 se na reálce vyučovalo výhradně česky.
- 15.2.1870 začala působit 1.okresní školní rada za předsednictví okr.hejtmana Josefa Brechlera
- 1871 Hlavní škola v býv.klášteře změna na občanskou a měšťanskou školu.
- r.1874 postaven stará škola v Ohrazenicích, r.1953 postaven nová.
- 1875 růst počtu obyvatel přiměl školní úřady k rozdělení dosud jediné pa.školy na dvě.
- škola v býv.klášteře se stala Staroměstskou
- 22.9.1875 zahájeno vyučování Novoměstské v čp.221 Zelené předměstí.
- 1.1.1879 otevřena škola v Černé za B. pro děti z této obce, Spojila a Drozdic, po r.1950 zrušena, 4.9.1995 znovu otevřena.
- 18.9.1880 zahájeno vyučování v novostavbě 1.Novoměstské školy za Veselkou.
- 19.9.1880 zahájeno vyučování v nové dvoutřídní škole ve St.Čivicích, skončeno 30.6.1973.
- 22.8.1881 položen základní kámen ke stavbě jednotřídní školy v Pardubičkách, 16.7.1882 otevřena dvoutřídní, vedle hřbitova. R.1939 otevřena nová, jednopatrová na Kyjevské ul.
- 9.2.1882 (?9.10.1882) otevřena Pokračovací škola pro dívky.
- 1.3.1882 Jednota pa.obchodníků založila Pokračovací obchodní školu.
- 22.8.1886 položen základní kámen ke stavbě školy v Rosicích n.L., r.1888 otevřena.
- r.1892 budova Staroměstské školy rozšířena a zvýšena druhé patro.
- r.1893 Staroměstská škola rozdělena na chlapeckou a dívčí, r.1897 zde zůstal jen dívčí. Po r.1950 je tu Zvláštní škola.
- r.1895 otevřena 2.Novoměstská škola, přístavba r.1901, r.1927 rekonstrukce pro gymnázium, dnes ZŠ Štefánikově ul.
- 16.9.1897 zahájeno vyučování v nové budově Staroměstské školy chlapecké na Komenského nám., před r.2000 zrušena, dnes Krajský úřad.
- 2.10.1899 zahájeno vyučování v budově nově založené Státní průmyslové školy strojní a stavební, projektovat se začala v říjnu 1897, stavba zahájena 3.10.1898.
- r.1901 dokončena přístavba druhé Novoměstské školy, trvající 146 dnů.
- 1.11.1903 otevřena smíšená obecná i měšťanská škola U kostelíčka, prozatím v Březinově zámečku, dvě třídy zde byly již r.1901
- 22.3.1906 městská Veřejná dívčí škola změněna na Městskou školu pokračovací pro dívky zv. Východočeská Vesna, r.1908 pro ní postavena budova na Jahnově ul., po r.1948 změna na Zdravotnickou školu, ta r.2000 přemístěna do býv.odborného učiliště TMS.
- 30.12.1906 zahájeno vyučování v nové škole U kostelíčka čp.268, obecné a měšťanské, chlapecké a dívčí. Podle návrhu Karla Berana ji postavil stavitel V.Kašpar za 1 360 000 K.
- 1.10.1907 český zemský sněm přijal návrh pa.poslance dr.Vojtěcha Horáka, aby „vláda zřídila v Pardubicích chlapecké gymnázium s veškerým urychlením".
- 15.6.1908 Zemský sněm Království českého schválil rozhodnutí pa.zastupitelstva rozdělit měšťanské školy na Staroměstské a Novoměstské, protože v 17 třídách měly přes 1000 žáků, 58 žáků ve třídě.
- 16.10.1909 školní rada v Praze dala souhlas k postavení jednotřídní školy v Mněticích, jednopatrová budova vysvěcena 28.9.1910, vyučování začalo 17.10.1910, dnes zrušena.
- r.1910 otevřeno chlapecké gymnázium, první rok se vyučovalo v rohovém domě čp.704 ve Smilově ul., další v severním traktu školy u sv.Jána.
- 4.7.1910 zahájena stavba školy, na býv.hřbitově za kostelem sv.Jana podle plánů arch.Czaského a Poláka z Loun, původně určena pro gymnázium, po dokončení sem umístěny Novoměstské školy.
- 28.7.1910 ministerstvo školství vydalo souhlas ke zřízení dívčího reálného gymnázia.
- r.1911 zřízena Novoměstská měšťanská chlapecká a dívčí škola v nové budově v parku za kostelem sv.Jana, již 3.sídlu této školy. Současně sem přemístěno chlapecké gymnázium.
- 5.11.1911 na Zeleném předměstí, v rozvíjející se části Za šraňkami, na Skřivánčích polích, kde prý do té doby zpívali skřivánci, otevřena škola, kterou projektoval arch.Ladislav Skřivánek, nová čtvrť nazvána Skřivánek. Přístavby r.1932 a 1946, dnes základní škola Gorkého.
- 4.11.1912 ve škole U kostelíčka otevřeny první dvě třídy Pomocné školy.
- 15.9.1913 při Státní průmyslové škole zřízena čtyřletá Vyšší prům.škola strojnická s maturitou.
- r.1914 otevřena škola v Nemošicích.
- 2.8.1916 zřízena, otevřena dvouletá Veřejná obchodní škola města Pa.
- 24.3.1918 při Státní průmyslové škole otevřena odborná škola pro strojní výrobu obuvi, první v Rakousku-Uhersku, zanikla 4.2.1939.
- 15.9.1919 zahájeno vyučování ve Východočeské hudební škole v zadním traktu pa.radnice.
- 1.4. 1920 v Popkovicích zřízena školní expozitura školy v Třebosicích, umístěná v západní části hostince Fr.Novotného, kde byl do r.1924, kdy děti začaly chodit do nové školy na Přerovsku.
- r.1924 gymnázium změněno na reálné gymnázium.
- 1.9.1924 na Přerovsku zahájeno vyučování v nové Habrmanově škole, dnes ZŠ Svítkov.
- r.1926 Čsl.červený kříž zřídil v sadě školy U kostelíčky dočasnou školu zahradní, než dokončena zdravotní osada ve Veské.
- r.1927 založena Drtinova škola.
- 1927 provedena rekonstrukce a dostavba školy ve Štefánikově ulici, sem přemístěno reálné gymnázium spojené s dívčím gymnáziem Boženy Němcové, bylo zde do r.1976, poté ZŠ Slovenského povstání, dnes ZŠ Štefánikova.
- 28.6.1929 otevřena budova nové reálky na rohu Karlovy ul., dnes Střední škola elektrotechnická.
- 13.7.1938 při Obchodní škole ve Štefánikově ul. zřízena čtyřleté Obchodní akademie.
- 1.9.1939 v býv.Jezdeckém učilišti otevřena mlynářská škola přemístěná z Břeclavi.
- 1.9. 1939 nezačal školní rok, kvůli obrně bylo vyučování zahájeno až 16.10., od 9. do 8.9.se v Pardubicích vyskytlo 14 nových případů, dvě úmrtí dětí.
- 16.10.1939 v I.posch. budovy Občanské záložny (dnešního Evropského spolkového domu) otevřeli okupanti německou školu.
- r.1946 otevřena dvouletá průmyslová škola chemická, r.1952 změněna na Průmyslovou školu chemickou, prozatím umístěna společně se Střední průmyslovou školou potravinářské technologie v budově býv. Průmyslového muzea, r.1960 pro ní upravena budova býv.Okresního národního výboru, 2011/12 škola sloučena s Integrovanou střední odbornou školou Poděbradská ul.
- 11.5.1947 opět slavnostně otevřena Drtinova škola v budově 1.Novoměstské školy z r.1880 za Veselkou, r.1948 zrušena.
- 27.6.1950 Československá vládla rozhodla o zřízení Vysoké školy chemické v Pardubicích, r.1953 její název změn na Vysoká škola chemicko-technologická – VŠCHT.
- r.1950 otevřena ZŠ Makarenkovo nám.
- 1951 v Pardubicích zřízena Střední průmyslová škola elektrotechnická- SPŠE, od r.1965 v dnešní budově na rohu ul.Jahnovy a Karla VI.
- r.1953 otevřena nová škola v Ohrazenicích.
- 1.4.1955 otevřena ZŠ Hakenova na Dukle, 1.– 5. ročníky, vyšší později, dnes ZŠ Josefa Ressla.
- od 1.9.1955 Průmstav stavěl budovu školy Na Spořilově, 1.9.1956 otevřena osmiletá škola, měla 19 učeben, posluchárny biologie, fyziky a chemie, pionýrskou klubovnu, knihovnu a čítárnu, 2 místnosti družiny mládeže, školní dílnu, kuchyň a jídelnu, tělocvičnu, druhá po dukleské. R.1963 změněna na dvanáctiletku na Spořilově.
- 2.9.1959 ve zrušeném klášteře Saleziánů zahájeno vyučování 4.devítiletá škola se ředitelem V.Řeřuchou,1.9.1962 zahájeno vyučování ZŠ Koněvova v budově rozšířen o přístavbou, zrušena.
- 1960 - otevřena škola na Višňovce, dvanáctiletka, později základní škola-ZŠ Makarenkova, dnes Benešovo nám.
- 1961 otevřena Střední průmyslová škola pro pracující v budově staré reály.
- 1.9.1962 Zahájeno vyučování v nové základní škole ve Staňkově ulici, druhé ZŠ na Dukle, za rok ji postavily Pozemní stavby Pardubice - STAS 5
- r.1963 otevřen pavilónová škola ve Studánce.
- r. 1965 v prvé etapě výstavby Polabin otevřena ZŠ Družstevní pro Polabiny I.
- r.1968 otevřena ZŠ Prodloužená ul.pro Polabiny II.
- r.1969 na návrh mistra zdravotnictví měla být zřízena nová farmaceutická fakulta UK ve východních Čechách, ač v Pardubicích byl Výzkumný ustav pro farmacii a biochemii, politickým vlivem umístěna v Hradci Králové.
- r.1972 otevřena ZŠ Npr.Eliáše, Polabiny III.
- 30.6.1973 ve St.Čivicích uzavřena škola, děti začaly dojíždět do školy ve Svítkově
- r.1975 otevřen ZŠ Mozartova, Polabiny IV., po r.2000 je v objektu i druhé pa.gymnázium.
- 1.9.1976 zahájeno vyučováno v nové budově gymnázia Dašická
- 4.9.1978 výnosem vlády a rozhodnutím Vč.KNV zřízena v Pardubicích státní Konzervatoř umístěná v býv.hotelu Bouček v Havlíčkově ul., po r.1990 definitivně v Domě hudby.
- 1.9.1979 na okrese Pardubice bylo 34 základních devítiletých škol, 30 škol s ročníky 1.-5., t.r. opustilo 9.třídu 1631 žáků, nastoupilo 2774 prvňáčků.
- 3.9.1979 otevřena nová budova ZŠ Závodu míru na nábřeží Z.M.
- r.1983 otevřena ZŠ Dubina, největší v Pardubicích.
- 1.9.1984 Sportovní škola změněna na Sportovní gymnázium.
- Po r.1990 Střední průmyslová škola pro pracující změněna na Střední odbornou školu a gymnázium, z něhož se stalo 2.p.gymnázium, od r.2000 v ZŠ Mozatova vPolabinách.
- r.1992 otevřena ZŠ U Josefa, na sídlišti Pardubice-sever, Cihelna, později soukromá škola.
- 2.1994 poslanecká sněmovna PČR schválila změnu VŠCHT Pardubice na Univerzitu Pardubice.
- 4.9.1995 znovu otevřena škola v Černé za B.
- 6.9.2000 zahájena rekonstrukce budov Staroměstské školy a Vesny na sídlo Krajského úřadu
- 10.6.2002 otevřeno nákladem 7.mil Kč zrekonstruované atletické hřiště při ZŠ Benešovo nám. s tartanovou dráhou.
- 2011/12 ke Střední průmyslové škole potravinářské technologie připojena odb. učiliště pro kuchaře a číšníky, přejmenována na Střední škola potravinářství a služeb. Viz Odborná učiliště.

Zdroj: Jiří Paleček
      
Viz také:

      Klášter cyriaků

      Česká škola

      Latinské gymnázium

      Hlavní škola

      Normální učení

      Reálka

      Reálné gymnázium

      Novoměstská škola

      Gymnázium

      Habrmanova škola

      Drtinova škola

      Střední průmyslová škola chemická - SPŠCH

      Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

      Střední průmyslová škola pro pracující

      Stará reálka

      Školství

      Vesna


Předchozí heslo: Široká ulice - Studánka

Následující heslo: Školka stromků


Diskuse k článku: Školy


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.Napsat příspěvek k článku: Školy


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014