Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka



Úvod > Dle abecedy > Všechno > Reálka


Reálka

Po zrušení gymnázia r.1777, usilovaly představitelé Pardubic o získání nové střední školy. Souhlas ke zřízení nižší reálné školy v Pardubicích dalo Pražské místodržitelství 11.3.1854. Na tom základě přeměněna 4.třída hlavní školy na dvoutřídní nižší reálnou školu. Vyučování v německém jazyce zahájeno 1.10. Český jazyk užíván jen v hodinách češtiny a náboženství. Od 1.10.1858 rozšířena na 3-letou nižší reálku. Pardubická deputace, starosta Václav Bubeník, poštmistr Josef Kraus a duchovní správce Jan Chmelík, podala 29.12.1862 na min. školství žádost o povolení zřídit v Pardubicích vyšší reálku, žádosti vyhověno 2.4.1863. Vyučování na nové vyšší reálce, první ve vých. Čechách, zahájeno 1.10.1863 s 257 žáky. Byl to významný kulturní a politický úspěch Pardubic. Vyučovalo se v budově býv. kláštera, dnešní Zvláštní školy. Prvním ředitelem vyšší reálky se stal dosavadní správce nižší, děkan Jan Chmelík. Od 17.8.1864 prozatímním ředitelem jmenován pa.rodák Jiljí Vratislav Jahn. Obecní zastupitelstvo 23.1.1863 rozhodlo pro vyšší reálku postavit novou budovu. Vypracováním plánů pověřen arch. František Schmoranz ze Slatiňan. Již 19.6.1864 položen základní kámen vlastní budovy dnes "staré" reálky na Komenského náměstí za účasti Fr.Palackého a dr. Lad. Riegra, od r.1861 čestných občanů Pardubic. Pod základní kámen uložena, kromě jiných, památná listina sepsaná Janem Nepomukem Konečným, býv. docentem češtiny na vídeňské Polytechnice. Novou budovu 9.10.1865 vysvětil pa. děkan Jiří Kupka, 25.10.1865 zahájeno vyučování. Od 22.10.1866 na pa.reálce, jedné z prvních středních škol v Čechách, zaveden výhradně český vyučovací jazyk. 13.7.1968 se J.V.Jahn stal definitivním ředitelem. První maturity, tehdy dobrovolné, se konaly 5.- 8.8.1869. Reálka byla spravována a vydržována městem. Na žádost města, zásluhou ministra kultu Karla Stremayera, pa.rodáka, podmaršálka JUDr Alfréda rytíře z Krausů, místodržitele Filipa barona Webera z Ebendorfu a zemského školního inspektora Josefa Webera, se 24.6.1881 stala školou státní. Reálce přidělena část někdejší klášterní zahrady a proměněna v botanickou. V ní před budovou, na dnešním Komenského nám., 22.10.1882 otevřena samostatná tělocvična, kterou užíval i místní Sokol. Po odchodu J.V.Jahna se od r.1894 stal ředitelem Leopold Storch, po něm se vystřídali Vojtěch Paulus, Karel Kotrč, František Bartoš, od r.1914 Emanuel Hlavatý. Mezi profesory byla řada význ. českých osobností: jazykozpytec Jan Gebauer, histor. spisovatel Z.Winter, historik a orientalista Justýn V.Prášek, pedagog dr.O.Kádner, hudb. skladatel K. Moor, autor dějin Pardubic Josef Sakař. Po r.1925 rozhodnuto postavit pro rozšířenou reálku novou moderní budovu. Projektem pověřen arch. Ladislav Machoň. Základní kámen položen 13.11.1927, stavbu provedli Ing. Veselý a stavitel Kratochvíl, 28.6.1929 otevřena "nová" reálka na roku Karlovy a Jahnovy ul. Otevření se zúčastnili ministr školství a národní osvěty dr.Ant. Štefánek, min. předseda František Udržal a zemský inspektor Holeček. Začátkem školního roku 1941/1942 reálka přeměněna ve druhé reálné gymnázium. Po několika reorganizacích r.1956 obě gymnázia spojena v jedno. V budově nového reálky zřízen Pedagogický institut, po jeho převedení do Hradce Králové, je zde od r.1965 Střední průmyslová škola elektrotechnická. Ve staré reálce od r.1929 soustředěny pa. učňovské školy, v tělocvičně zřízena dílna praktického výcviku. Od r.1961 přeměněny ve Střední průmyslovou školu pro pracující. Ta po r.1990 změněna ve Střední odbornou školu a gymnázium, pak ve druhé pa. gymnázium, po r.1997 přemístěné do Polabin. Budova zůstala prázdná, uvažovalo se o jejím zbourání. Po protestech občanů i KPP zastupitelstvo města 8.3.2003 rozhodlo o bezúplatném převodu na kraj. Po rekonstrukci je i tato bývalá škola od r.2010 druhou budovou Krajského úřadu.
      
Viz také:

      Gymnázium

      Reálné gymnázium

      Stará reálka

      Školy

      Školství


Předchozí heslo: Rašínova třída

Následující heslo: Reálné gymnázium


Diskuse k článku: Reálka


K tomuto článku ještě nebyl napsán žádný příspěvek.



Napsat příspěvek k článku: Reálka


Nadpis příspěvku:

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014