Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Ulice a náměstí dle abecedy


Hledat v kategorii Ulice a náměstí


Hesla v kategorii Ulice a náměstí dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Hradecká ulice

od mostu Pavla Wonky na sever, odděluje Polabiny od Stavařova a univerzitního kampusu, na Fáblovce na ní navazuje stará státní silnice do Hradce Králové. Název má od r.1969. Otázka je jak se jmenuje úsek ulice mezi Zimním stadionem a Telekomunikační ústřednou, někdy neoficiálně, i se zbytkem Masarykova nám., označovaný též za Hradeckou ul....Hradišťská ulice

z centra Ohrazenic na východ kolem Fáblovky do samostatné obce Staré Hradiště, podle níž je pojmenována....Hraniční ulice

na hranici dříve samostatné obce Studánka a Pardubic-Bílého předměstí (býv.Familie). Po západní straně ulice, původně hrázi vysušeného rybníka bylo prvních 22 usedlostí raabizační osady Studánka založené r.1785. Úřední název má od r.1930. Hranice mezi těmito částmi Pardubic probíhá i po Mandysově a Fibichově ulici....Hromádkova ulice

na jihovýchodním okraji Slovan za železničním koridorem, z ulice U Zámečku směřuje na ul.Odbojářů u Památníku Zámeček. Nová ulice pojmenována r. 1959. František Hromádko,1796-1881, pardubický městský chirurg, znalec přírody, ornitolog žijící v Kostelní ulici. Svou velkou sbírku ptactva odkázal pardubickému muzeu. Stala se základem ornitologické sbírky dnešního VČM....Hronovická ulice

rovnoběžně s ulicí Smilovou, byla založena současně s ní r.1880, aby zástavbou polí a zahrad vznikla městská čtvrť - Zelené předměstí tvořené do té doby dvěma různoběžnými obestavěným cestami – Pražkou a Karlovou na Chrudim. Spojuje tehdy též vznikající ul.Jindřišskou s ulicí Svatojánkou, dnes Bratranců Veverkových. Jméno má od r.1896, kdy již byla zastavěna. Připomíná nejstaršího známého držite...Husitská ulice

Svítkov, z Kostnické ul.na jih na Popkovickou ul. Za okupace se jmenovala Spojovací, r.1945 vráceno původní jméno, podle husitského hnutí v 15.stol...Husova ulice

Bílé předměstí z Čechova nábřeží, od Prokopova mostu, kolem Zlaté štiky, po překřížení Štrossovy ul. podél Haldy na Židov, k Pracovně. Založena Vilémem z Pernštejna, na staré Cestě sezemské, při hloubení Strúhy sezemské (Haldy). Nejstarší název zněl Na Haldě, ten se dosud užívá. R.1542 zřídil Jan z Pernštejna severně od této ulice, proti mlýnu Na Haldě, výrobu střelného prachu (prachovnu-prachá...Husova ulice v Rosicích n.L.

r.1948 přejmenována na Generála Svobody ...Hybešova ulice

ve Vilové čtvrti, v letech 1961-1990 pojmenování ulice původně po založení r.1913 nazvané Kounicova, od r.1990 přejmenována na ul.JUDr.Krpaty. ...Jabloňová ulice

v Černé za B. z ul. Topolové na východ...Jägermannova ulice

R.1951 tak byla přejmenována Husova ulice, od r.1990 opět Husova. Josef Jägermann (1886-1938), pardubický komunistický předák, před r.1938 člen pardubického městského zastupitelstva a rady za komunistickou stranu, s funkcí sociálního referenta. V této ulici žil....Jahnova ulice

dříve Na Volšinkách, Pod reálkou, U rumpálku, U splávku, V šanci z klášterem, Ulice po jižním okraji Starého Města, vznikla po regulaci Chrudimky r.1910, kdy byla zasypána Městská řeka obtékající a chránící bývalé opevnění města. Spolu s novým mostem přes Chrudimku vytvořila první obchvat odvádějící část dopravy na východ. Do té doby všechna byla vedena přes Pernštýnské nám. Velmi vytížená u...Ješkova ulice

byl od r.1904 název nové ulice na Skřivánku. Od r.1913 byl název úředně změněn na ul. Na spravedlnosti, dnes Na Spravedlnosti. Ješek z Pardubic, bájného předek pánů z Pardubic. který podle pověsti při obléhání Milána r.1158 pronikl do města, ale při ústupu mu spuštěná mříž v bráně přesekla koně. Za statečnost dostal jeho přední polovinu do znaku. Ten se až od poloviny 14.století stal znakem Pard...Jindřišská ulice

spojuje třídu Míru s ulicí Arnošta z Pardubic. Název pochází z r. 1881. Je pozoruhodně odvozen ze jména panského písaře Hendrycha z Litomyšle. Jemu od roku 1533 patřil dům čp.66 na náměstí. Jeho manželka Anna, které se říkalo Hendryška, grunt r.1554 po jeho smrti prodala. Hendrych byl zámožný měšťan. V historii města se opětovně setkáváme s názvem V Hendrychu nebo V Henrychu, jak se souhrnně říka...Jiránkova ulice

v západní části Dukly propojuje od severu k jihu ulice Wolkerovu a Artura Krause, se tak jmenuje od r.1991. Původní název od r.1955 Leningradská. PhDr.František Jiránek,CSc. (1914-1977), v letech 1941-47 profesor na pardubickém gymnáziu. V 60.letech docent pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, signatář Charty 1977, zemřel v komunistickém vězení....Jiráskova ulice

směřuje z Jahnovy ul.na jih, končí u rychlodráhy na ul.Kpt.Nálepky. Má tento název od r.1930, když byla naproti sokolskému hřišti obestavěna "nouzovými" obecními činžovními domy. Tehdy ohraničila na západě Olšinky, toho roku pojmenované Lernetovo nám. Po dobu okupace se jmenovala K Olšinkám. R.1964 na Olšinkách otevřeny Městské zimní lázně, součást Plaveckého areálu, zahájen stavbě jeho druhé...Jiráskova ulice - Ohrazenice

byl po r.1950 název ulice v Ohrazenicích – Finské domky. R.1998 přejmenovaná na Arbesova....Jiřího Potůčka

po severozápadním okraji Polabin II, prochází středem Trnové na sever na ulici Bohdanečskou. Pojmenována r.1969. Jiří Potůček, (1919 - 1942) radista paraskupiny Silver A, používal krycí jméno Tolar, to jméno nese ulice v sousední Krétě. Byl zastřelen v nedalekém lesíku kde má pomník....Jiřího z Poděbrad

část pěší zóny na Karlovině spojující druhou část pěší zóny na rozšířené Jindřišské ulici s ulicí Karla IV. Vznikla při přestavbě Karloviny na místě Jiříkovy ulice, pojmenována r.1979. Jiří z Poděbrad, (1420 – 1471), od r.1452 zemský správce, od 1458 český král. Jeho otec Viktorin Boček z Kunštátu byl majitel Pardubic, kde r.1427 zemřel. Objevila se domněnka, že král Jiří se mohl narodit na pa...Jiříkova ulice

založená 1897, byla obestavěna pěknými jednopatrovými secesními domy. Spojovala ul. Jindřišskou od Dělnického domu a Karlovou. Jméno dostala podle mistra Jiříka z Olomouckém, hlavního architekta Jana z Pernštejna při obnově města po požáru r.1538. Při přestavbě Karloviny jako ulice po r.1975 zmizela. Na jejím místě vznikl široký klidového prostor, část pěší zóny Karloviny, r.1979 z neznalosti n...Jména ulic

K úřednímu pojmenování ulic dochází r.1770 kdy byly číslovány domy. Koncem 19. a počátkem 20.stol byly zakládány nové ulice a náměstí. Jména byla vybírána velmi zodpovědně ve spolupráci s historiky a vlastivědnými pracovníky. Připomínaly významné osobnosti. Po r.1918 došlo k prvním změnám jmen připomínajících monarchii. M.j Královská třída přejmenována na Wilsonovou, Alžbětina tř. na Masarykovo...Jugoslávská ulice

od r.1933 název západní část Smilovy ul. končící na Legionářském nám. od r.1939 opět Smilova. ...Jungmannova ulice

ulice na západním okraji Nového města spojuje Palackého tř. s ul.Hlaváčovou u starého nádraží. Pojmenována r.1881 po jejím vytýčení a zahájení výstavby Nového města. Josef Jungmann (1773-1847), lingvista, básník, překladatel, přední osobnost národního osvobození. Jeho hlavním dílem je česko-německý slovník....K Barvírně

Ulice v Nových Jesenčanech, má tři části, jedna vychází z ul. Na Záboří na konec ul.Čs.armády, druhá její počátek spojuje s ul.Demokratické mládeže, třetí druhou spojuje s ul.V Ráji. Je to prostor mezi Ul.Demokratické mládeže, ul.V Ráji a ul.Na Záboří. Patrně zde při odbočení z ul.Na Záboří je jádro prvního osídlení Nových Jesenčan z r.1780. O barvírně zprávy chybí. Oficiální název z r.1948. ...K Chrudimi

r.1714 úřední název Chrudimské cesty, později Chrudimské silnice, pak Chrudimské ul., dnes tř.17 listopadu, ul.Jana Palacha a Chrudimské ul...K obecnímu dvoru

cesta mezi zahradami v místě dnešní Jindřišské ul. Chodilo se tudy k obecnímu dvoru (čp. 31), který při Karlově ul.kolem poloviny 16.století založil Bohuslav Křižanovský ze Živanic, syn zámeckého důchodního písaře, nazývaný po něm Bohuslavským, v letech 1594/1956 a 1628/1630 patřil městu a hovořilo se o Obecním menším dvoru. ...K Potoku

nově vzniklá ulice v Ohrazenicích, spojka mezi ul. Hradištskou a Fričovou. Pojmenována r.2007. ...K Přejezdu

od r.1939 úřední název ulice na Slovanech za železničním koridorem od úrovňového přejezdu na ulici U Zámečku...Karlín

r.1880 název prostoru dnešního Smetanovo nám, související s Karlovou ul. odtud vycházející...Karlova ulice

Tudy od založení města Pardubice vedla hlavní cesta do královského a krajského města Chrudimi. Původně vycházela přímo z náměstí jako pokračování ul. Bartolomějské od pardubické tvrze. Když Vilém z Pernštejna po požáru r.1507 znovu postavil město a vybudoval mohutné opevnění s valem a Městskou řekou, byla cesta na jih uzavřena, otevřena Pražskou branou jen na západu. Chrudimská cesta ztratila na...Kašparova ulice

v jižní části Skřivánku spojuje ul.V Ráji se Zborovským nám., pojmenována r.1930. Ing.Jan Kašpar (1883-1927), pardubický rodák, syn majitel Veselky. Byl nadšený začínajícím motorizmem. Od r.1909 prováděl pokusy létání na vojenském cvičišti severně od této dnešní ulice. Dne 16.4.1910 tam uskutečnil první zdařilý vzlet v Čechách. R.1911vykonal první dálkový přelet z Pardubic do Prahy. V Pardubicí...Kavanova ulice

protíná severní část Kréty od ul. Dukelské na východ na ul.Heyrovského. Pojmenována od r.1998, do té doby se jmenovala Trnovská. František Kavan (1866 - 1941) malíř krajinář, žijící v Pardubicích. ...Ke Kutlofu

ulička podél Požeračky k jatkám- kutlofu, které byly v l.1538-1645 u jejího ústí do Chrudimky v místě dnešních mlýnů....Klášterní ulice

Sakař ji mezi komunikacemi historického jádra vůbec neuvádí a školu čp.52 řadí do Pernštýnova náměstí; souhlasí to s číslováním domů, neboť lékárna, vedle které škola stojí, má čp. 51 a protější Evropský spolkový dům stojí na místě domů čp. 53 a 54. Klášterní ulice, jako součásti kláštera minoritů, který zde byl od r.1532, nebyla za samostatnou ulici považována. Někdy před r.1665 se minorité uzav...Kokešova ulice

ve středu Starých Čivic, severně od ulice Přeloučské. Emanuel Kokeš (1862-1932), zemědělský podnikatel, r.1909 od hraběte W.Chotka zakoupil velkostatek Čivice, r.1916 postavil čivický zámeček, r.1930 založil v lesích při přeloučské silnici továrnu na zpracování zemědělských produktů Kokešov....Kollárova ulice - Bílé předměstí

po r.1950 na Bílém Předměstí od Prokopova mostu na křižovatku se Štrossovou ul. Od svého vzniku r.1913 se jmenovala Bubeníkova, od r.1998 vrácen původní název....Kollárova ulice Ohrazenice

v severní části Ohrazenic z centrální Pohránovské ulice na východ. Jan Kollar (1793- 1852), slovenský vědec a básník, propagátor všeslovanské kulturní vzájemnosti....Komenského náměstí

parkové prostranství mezi kostelem Zvěstování P.Marie a Jahnovou ulici, na okraji Městské památkové rezervace. Před r.1359 zde na okraji „města nového“ nechal arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit farní kostel Zvěstování P.Marie. Od počátku 16.století tento prostor tvořil jihovýchodní roh městského opevnění, které nechal zbudovat Vilém z Pernštejna. Jeho syn Vojtěch z Pernštejna r.1530 u farního ...Komenského ulice

prochází jižní částí Pardubiček od ulice Kyjevské na východ na ulici V Zákoutí a Průmyslovou. Pojmenována r.1942, za okupace....Komenského ulice - Rosice

byla do r. 1948 i v Rosicích, dnes ul.Chelčického...Komenského ulice - Svítkov

byla také ve Svítkově, r.1948 pojmenována Křemenská ul....Konečná ulice

na jižním okraji Jesničánek u konečné stanice trolejbusu MHD č.1. Od r.1932 se jmenovala Konečného. Přejmenována r.1961 podle konečné stanice MHD, ukázka byrokratické ignorance tradic. Jan Konečný, 1816-1887, rodák z Rokytna, docent českého jazyka na Polytechnice ve Vídni, po příchodu do Pardubic městský radní. Zasloužil se o to, že na pardubická reálce, jedné z prvních středních škol, se od r....Kostelní ulice

po severní straně kostela sv.Bartoloměje otevírá Staré Město k západu na nám. Republiky, má dvě části. Východní od ulice Pernštýnské se obloukem stáčí k sever a tak navazuje na ulici Bartolomějskou. Je domněnka, že obě vznikly při středověké cestě z Chrudimi na Sezemice a Hradec Králové a byly základem Pardubic „města nového“. V oblouku nad Městskou strúhou stávaly Masné krámy, zbourané r. 1883. Z...Kostnická ulice

prochází středem Svítkova od Žižkovy ul.na východ k závodu PARAMO. Pojmenována r.1948 podle města Kostnice, kde byl r.1415 upálen Jan Hus. ...Kotkova ulice

na Bílém Předměstí spojuje Schwarzovo náměstí a Spořilov. Pojmenována r.1932. Od r.1955 stojí na její severní straně základní škola Spořilov. František Kotek (1841-1885), pardubický rodák, významný český žurnalista, pro své články byl pronásledován a donucen r.1866 na čas emigrovat do Francie....Kounicova ulice

Tak r.1913 pojmenováno několik osamělých vil v polích podél polní cesty vznikající Vilové čtvrti. Dnes ul.JUDr.Krpaty. Hrabě Václac Kounic(1748-1913), český šlechtic, politik, obhájce práv českého národa. ...Kovárenská ulice

na jihu Mnětic dělí se na dvě části. Pojmenování r.1998 připomíná zaniklou kovárnu....Královská třída

Dnešní Třída Míru bývala předměstskou komunikací řídce obklopenou zemědělskými usedlostmi. Bývala jmenován cestou pražskou, nebo húrskou, nebo Zelené předměstí - Na zeleném. Celá jižní strana s dřevěnými domy r.1835 vyhořela, postupně obnovována zděnými, opět přízemními domy. Až r.1841 kníže Liechtenštein postavil pro svou manželku „vkusný“ první jednopatrový dům. R.1843podnikatel J.Doskočil po...Krátká ulice

na Slovanech spojuje Dašickou ul. s Raabovou. Pojmenována r.1932. Je sice krátká, ale není nejkratší pardubickou ulicí, nejkratší je ul.Boční....Krátká ulice Popkovice

byla také do r.1948 v Popkovicích, dnes Ke Splávku. ...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014