Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Osobnosti dle abecedy


Hledat v kategorii Osobnosti


Hesla v kategorii Osobnosti dle abecedy:Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9Prokop Josef ing.

lng. JOSEF PROKOP se narodil 23.1.1872 v Pardubicích. Tento významný podnikatel se narodil v rodině Josefa Prokopa, bývalého hodináře, který1 si roku 1864 zavedl výrobu razítek a vinět, později také slévárnu (původně v Úzké ulici na místě dnešního Východočeského divadla, od roku 1870 přenesenou na dnešní Palackého třídu). Po smrti J. Prokopa st. řídila podnik jeho vdova Františka Prokopová. Zavedl...Řepa Karel

Narozen 23.10.1895 v N.Plesu Zemřel 2.3.1963 v Pardubicích Tři roky se učil u stavitele Fr. Leiského v Pardubicích. V roce 1912 byl přijat na průmyslovou školu stavební v Pardubicích. Po skončení války studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze architekturu u prof. Josipa Plečnika. Pracoval pak v jeho ateliéru v Lublani. Pokračoval v ateliéru arch. Františka Krásného v Praze až do roku 1926. ...Resch Ota

Narozen 2.4.1888 v Moravských Křižánkách Zemřel 20.11.1929 v Pardubicích Významný sportovec, funkcionář SK Pardubic, bibliofil a mecenáš mnoha malířů, literátů i sportovců. Maturoval na obchodní akademii v Chrudimi. Pracoval v pardubickém pivovaře jako revizor účtů a pět let byl členem jeho správní rady. V roce 1918 zřídil v Pardubicích prodejnu losů čs. Státní loterie, později bankovní dům. Od ...Rodáci

jen velmi neúplný seznam, náměty pro jména ulic, pamětní desky či sochy: - Bartoň Josef MUDr. (1899-1942) , dětský lékař, spolupracovník paraskupiny SILVER A, popraven na Zámečku, Bartoňova ulice Dubina. - Bass Roderich (1873-1933),pianista, pedagog. - Benedetti Josef (1813-1892), prof.reálky, místoředitel Bílkova vzdělávacího ústavu ve Vídni, Benedettiho ulice Bílé Předměstí. - Bíbl Františe...Rodné domy

Připomínka jen několika rodných domů pardubický rodáků: čp. 6 Zámek, Přihrádek – Jiljí Vratislav Jahn. čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Ing.Dr.Otakar Trnka čp. 4 Staré město, Pernštýnské nám. - Emil Arthur Pitermann-Longen. čp.12 Staré město, Penštýnská ul., Císařský mlýn – Václav Bubeník. čp.22 Staré město, Zámecká ulice – Božena Viková-Kunětická. čp.31 Staré město, ul.Sv.Anežky Česk...Rosůlek František Karel

FRANTIŠEK KAREL ROSÚLEK (1859-1940) se zapsal do paměti Pardubáků jako výborný učitel, autor půvabných dvoudílných Pověstí z Pardubicka, a hlavně jako redaktor pozoruhodného vlastivědného kompendia Pardubicko-Holicko-Přeloučsko, jež vycházelo v letech 1903-1926 a dodnes zůstává fundamentálním kamenem v oboru regionální historie Pardubic. Byl kustodem archeologické sbírky pardubického muzea....Sakař Josef

JOSEF SAKAŘ (1870-1937), profesor pardubické reálky, historiograf města, obdržel čestné občanství Pardubic za své Dějiny Pardubic nad Labem, které vycházely v letech 1921 - 1936. V pěti dílech o 9 svazcích zahrnují celou minulost města. Dodnes obdivujeme mravenčí píli autorovu a bohatý poznámkový aparát jeho díla. Sakařovy Dějiny stále poskytují základní poučení o historii města. Lze jen litovat, ...Schlemmer František

Narozen 2.8.1871 v Pardubicích Zemřel 22.12.1900 v Pardubicích Významný pardubický hudebník a kapelník. Studoval na pražské konzervatoři hru na flétnu, klavír a dirigování. Roku 1891 založil kapelu, jež se proslavila pod názvem „Schlemmrův hudební sbor“. Komponoval klavírní skladby i orchestrální tance (polky, valčíky). Konkuroval slibně i slavné kolínské kapele Františka Kmocha. Zemřel pravděpo...Schulhof Stanislav MUDr.

Narozen 12.11.1864 v Lipce Zemřel 8.8.1919 v Pardubicích Zubní lékař: Po praxi v Dobrušce, Červeném Kostelci a Vratislavi se usadil v Pardubicích- Patřil ke skupině Židů, kteří se hlásili k české národnosti. Pracoval též jako novinář, redaktor, divadelník, spisovatel a básník. Hovořil anglicky, francouzsky i čínsky. Učil se turecky. Hlavní láskou však bylo Esperanto. Vydal tři sbírky originálníc...Senátoři

První ženou v senátu ČSR byla spisovatelka Božena Viková-Kunětic, rodačka z Pardubic. Od r.1937 senátorem za Pardubice František Vácha. 24.11.1996 ve II.kole voleb do senátu zvolena senátorkou za obvod č.41 -Pardubice doc.MUDr Jaroslava Moserová DrSc, před býv. poslankyní Dr.Hanou Tomanovou. R.2002 Dr. J.Moserová zvolena podruhé. Když 24.3.2006 zemřela zvolen senátorem Ing.Stříteský, prim...Seydler Karel V. PhDr.

Narozen 14.7.1847 v Žamberku Zemřel 14.8.1883 v Pardubicích Promoval jako PhDr. a přijal uvolněnou profesuru dějepisu na vyšší městské reálné škole v Pardubicích. Zde se také oženil s Annou Skoupou a trvale se usadil. Horlivě se účastnil veřejného a kulturního života. Stál u zrodu Literárního spolku a podílel se na činnosti pěveckého spolku „Ludmila“. Přispíval do místního tisku. Stál u zrodu pa...Smil Flaška z Pardubic

Synovcem Arnoštovým byl pan SMIL HAŠKA Z PARDUBIC. Český Ezop 14. století. Mládí prožil v domě svého strýce, kde ho jisté inspirovala bohatá Arnoštova knihovna. Studoval na Karlově vysokém učení a později i v cizině. Se svým otcem Vilémem marné odmítal roku 1385 rozhodnutí krále Václava IV. odejmout část panství Pardubice s hradem a městem jako odůmrť. Tento rodinný spor ho později také přivedl ...Sochor Josef

JOSEF SOCHOR, narozený 2. 12. 1865 v Citolibech, původním povoláním řezník a uzenář v Alžbětině třídě (dnešní tř. 17. listopadu) čp. 228. se objevil v obecní samosprávě roku 1911 jako člen městské rady. Roku 1914, když vypukla první světová válka, byl náměstkem starosty ing. J. Prokopa. V této funkci proslovil 1. července 1914 smuteční projev za oběti sarajevského atentátu. Dne 19. března 1915 byl...Spisovatelé

„Beletristé Pardubic a pardubického kraje“, první práci toho druhu, sepsal Otokar Pospíšil, vydal r.1941 v Knihovničce „Slavínu Pardubicka“ odboru Vlastivědného muzea v Pardubicích. Slovník spisovatelů Pardubicka zpracovala Martina Zlatohlávková, r.2004 vydala Krajská knihovna v Pardubicích. 27.6.2008 v Pa. zahájeno mezinárodní setkání spisovatelů na témě „Agresivita a násilí v jazyce, literatu...Starostové

Od r.1961 dostává město nové zřízení. Správa města volena ve třech volitelských sborech na tři roky. V Pardubicích první volby do obecního zastupitelstva 18.-20.2.1861. Městský výbor podle nového obecního zákona 24.2.1861 zvolil 1.pa.starostou mlynáře Josefa Bubeníka a tři radní. J.Bubeník 11.1.1862 zemřel, jeho nástupcem zvolen Václav Bubeník, mlynář, do r.1867. V srpnu 1867 starostou zvole...Střebský Josef Václav

Narozen roku 1842 v Pardubicích Zemřel 1.1.1891 v Pardubicích Nápis na jeho pomníku uvádí: „muž vlastenecky horlivě činný a o město velezasloužilý“. Jako obchodník se zasloužil také v komunální politice jako náměstek starosty a člen Okresního výboru. Byl též ve výboru Městské spořitelny, zvoleném 5.4.1896 městským zastupitelstvem, 19.4.1886 byl zvolen do ředitelství spořitelny. Patřil mu dům čp....Svatý Bartoloměj

mučedník jemuž byla pro víru za živa sedřena kůže z těla. Patron pardubického kostela zmiňovaného již r 1295 v souvislosti s klášterem cyriaků v Pardubicích, dle nových poznatků patrně v Pardubičkách. Klášter i s kostelem byl vypálen r.1421 husity a zanikl. Vilém z Pernštejna r.1515 dokončil nový kostel na dnešním místě s klášterem minoritů. Kostel snad byl původně zasvěcen Panně Marií, ale pr...Šedivý Filip

Narozen 29.9.1824 v Chlumci nad Cidlinou Zemřel 1.3.1891 v Pardubicích Po gymnazijních studiích nastoupil úřednickou dráhu kancelisty. Vrcholu úřední kariéry dosáhl jako c.k. okresní komisař v Pardubicích. Do dějin našeho města vstoupil jako historik – numismatik. V roce 1880 patřil k hlavním iniciátorům založení Muzejního spolku, stal se členem jeho výboru a současně prvním kustodem numismatick...Šír Jan

Narozen 12.7.1868 v Novém Městě na Moravě Zemřel 28.2.1928 v Pardubicích Studoval na reálce v Pardubicích a v Brně, pak na malířské akademii ve Štýrském Hradci (Rakousko) a u Maxe Pirnera v Praze. Od roku 1900 působil v Praze, roku 1905 přesídlil do Chrudimě, kde založil malířskou školu. Roku 1908 se přestěhoval do Pardubic a stal se učitelem na dívčí škole Vesna. Své práce publikoval v časopise...Teplý Jakub

Sochař a řezbář JAKUB TEPLÝ se narodil 24. července 1729 v Platěnicich na Pardubicku jako prvorozený syn sedláku Teplému a jeho ženě Kateřině. V 19 letech odešel jako vyučený řezbář studovat do Vídně na uměleckou akademii. Jeho mecenášem na studiích snad byl hejtman pardubickěho panství Franz Brandstein. Do Pardubic se Jakub vrátil již ženatý roku 1759. Za propuštění z poddanství zaplatil dvorské ...Thein Hanuš

Narozen 17.1.1904 v Pardubicích Zemřel 30.12.1974 v Praze Vedle studia na gymnáziu ochotničil v divadle, hrál i režíroval v Ochotnickém spolku a v Akademickém spolku. Do Prahy jezdil na hodiny sólového zpěvu k prof. Egonu Fuchsovi. V letech 1922-1927 studoval paralelně na právnické fakultě a na konzervatoři. Otakar Ostrčil jej angažoval do Národního divadla již v roce 1927 a zde setrval až do od...Thein Lev MUDr.

Narozen v roce 1871 zemřel 2.8.1937 v Pardubicích Oblíbený lékař. Působil v Pardubicích 37 let a pracoval veřejně v různých spolcích. Usiloval o zřízení pardubického krematoria. Byl též spoluzakladatelem Psychotechnického ústavu v Pardubicích. ...Torstenson Lennart

Vynikající Švédský stratég a vojevůdce třicetileté války LENNART TORSTENSON (1603-1651) se zapsal do dějin Pardubic dvojím marným dobýváním města - v červnu 1643 a v říjnu 1645, a zničením a vypálením Kunětické hory v říjnu 1645. Rodák z Torsteny nejdříve sloužil u královského dvora. V roce 1630 již byl plukovníkem dělostřelectva Gustava Adolfa v Německu. Roku 1632 byl při útoku na Valdštejnův táb...Trnka Otakar Dr.Ing.

Narozen 19.7.1871 v Pardubicích Zemřel 25.6.1919 ve Vídni Po absolvování pardubické reálky studoval na české vysoké škole technické v Praze. Od roku 1894 působil ve státní službě a osvědčil se jako specialista v problémech železnic. Roku 1909 byl jmenován ředitelem tratí státní železniční společnosti, od roku 1911 byl již odborovým přednostou na ministerstvu železnic a 3.11.1911 byl jmenován min...ulice Potěšilova

krátká ulice na východním okraji Studánky, spojuje ul.Staročernskou s Lesní.
František Karel Potěšil (1864-1835), pa.rodák, ředitel školy na Skřivánku, významný regionální pracovník, propagátor záchrany Kunětické hory, spoluautor kroniky města, od r.1931 čestný občan Pardubic....Vacátko Ludvík

Narozen 19.8.1873 v Simmeringu Zemřel 23.11.1956 v Kunvaldě Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesora V. Brožíka a V. Hynaise. Spolupracoval s L. Maroldem na panorámatu „Bitva u Lipan“. Rád maloval koně. Založil v Praze odbornou malířskou školu a vyučil zde řadu zdatných žáků. Získal četné ceny na výstavách v Berlíně, Florencii, Mnichově a v Drážďanech. Namaloval i několik obrazů ...Vácha František

FRANTIŠEK VÁCHA se narodil v Dobříči poblíž Smíchova 5. srpna 1878 jako syn domkáře a cestáře. Vyučil se obuvníkem a již jako dvacetiletý vstoupil do veřejného života. V letech 1898-1905 byl odborovým tajemníkem spolku obuvníků. Roku 1906 byl zvolen do ústředního výboru odborového svazu a začal vydávat časopis Obuvník. Toho roku jej požádali dělníci ve Skutči, aby se přestěhoval do východních Čech...Vaško František

FRANTIŠEK VAŠKO (* 1. 10. 1904), majitel lomu Hluboká u Ležáků. Pro spolupráci ho získal Fr. Hladěna. Správcem lomu byl JINDŘICH VAŠKO (nar. 1910), mladší Františkův bratr, bývalý poručík čs. armády a kamarád A. Bartoše z vojny. Jindřich Vaško byl napojen na odbojovou organizaci Čenda na Skutečsku. František Vaško doporučil bratru Jindřichovi J. Potůčka pro jeho Libuši. Jindřich dal k dispozici st...Večeřová Milada

(1930 – 2004) V ___________________________________________________________________________ Narodila se v Dolním Újezdě u Litomyšle. V dětství onemocněla tuberkulózou kostí a strávila čtyři roky (1940-1944) v Hamzově dětské léčebně v Košumberku (tehdy to byl Zemský ústav pro tuberkulósní děti). Vystudovala gymnázium v Litomyšli a poté filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor...Vendl Antonín

Narozen 23.3.1873 v Zásmukách Zemřel 10.10.1965 v Pardubicích Studoval na reálném gymnáziu v Praze a Učitelském ústavu v Kutné Hoře. V Pardubicích působil od roku 1899. Byl zástupcem učitelstva měšťanských škol v pardubické školní radě, členem kuratoria hudební školy a učitelem zpěvu na vyšší reálce. Už v letech 1905-6 byl sbormistrem pěveckých spolků „Pernštýna“ a „Ludmily“. Oba spolky pod jeho...Veselý Václav

Narozen 1829 Zemřel 1921 Průkopník dělnického hnutí na Pardubicku. Zakladatel a předseda prvního sociálně-demokratického spolku v Pardubicích. Na jeho pomníku je nápis: „Není žádného umírání, co je dobré, žije věčně!“ Pomník byl vybudován péčí všeodborového spolku a organizovaného dělnictva. ...Veverkovi František a Václav

Vynálezci ruchadla bratranci Veverkové žili v Čp. 1 a čp. 1.0 v Rybitví nedaleko Pardubic. FRANTIŠEK VEVERKA (3. 3. 1799-12.. 2. 1849). Byl rolník s technickým talentem, sestrojil si fukar, rozuměl mlýnským strojům a všem ve vsi prý opravoval hodiny. Chtěl sestrojit i nové orební nářadí „na způsob hoblíku". Upravoval tedy tvar i sklon radlice háku, až před rokem 1827 jeho bratranec, kovář VÁCLAV V...Vilém z Pernštejna

Rodový „věhlas" získal syn Štěpána z Pernštejna Vilém, uváděný v letech 1378 až 1422. Proslul loupeživými akcemi své vojenské družiny z hradu Pernštejna. Jeho vnuk narozený roku 1435, pan VILÉM Z PERNŠTEJNA a na Helfenštejně, zvaný Moudrý, byl nepochybně zakladatelem moci a slávy svého rodu. Vytvořil na svou dobu rozlohou nevídané dominium v Čechách a na Moravě, proslulé pokrokovým hospodařením. H...Vítek Karel JUDr.

JUDr. KAREL VÍTEK se narodil 2. 11. 1882 v Lovčicích u Čáslavi v rodině rolníka Václava Vítka. Karel měl dva sourozence - bratra Jaroslava, který padl v první světové válce r. 1917. a sestru Marii. Sám absolvoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Po vojenské službě, v níž byl na italské frontě raněn, se stal koncipientem v advokátní kanceláři JUDr. Stanislava Lipčíka v Pardubicích. ...Vladimír Popelka

Narodil se 22.1.1932 v Pardubicích, podle bydliště je celoživotně Pardubák, podle trvalého pobytu a působiště je Pražák. Patří ke šťastlivcům, kterým povolání, koníček i potěšení – muzika – splývají v jedno. Sice vystudoval VŠCHT, ale prošel téměř všemi hud. profesemi: byl výkonným hudebníkem, hudebním redaktorem, hudebním režisérem a producentem, podnes je skladatelem,...Vodseďálek Oldřich

Narozen 13.10.1910 ve Stanovém Zemřel 11.6.1982 Oldřich Vodseďálek se narodil ve Stanovém (čp. 41) v rodině továrního mistra a později člena obecního zastupitelstva ve Staré Vsi u Vysokého nad Jizerou. Vyučil se knihařem u Josefa Mařatky ve Vysokém. Jako žák Grafické školy v Praze poznal jako svého učitele malíře Adolfa Kašpara (1877-1934), známého ilustrátora děl Al. Jiráska a K.V.Raise...Vohryzek Viktor MUDr.

Narozen 1.1.1864 v Přestavlkách Zemřel 27.11.1918 v Pardubicích „Lékař a básník, skoro 30 let léčil nemocné tělesně i poučoval a osvěcoval nevědomé duševně, potíral zlo a šířil dobro, pokrok a osvětu, po celá desetiletí pracoval o sblížení českého národa a židů mezi ním usazených… Byl mužem práce a vojákem ideálů, i pracoval a bojoval tak dlouho, až smrt řekla své veto.“ Alois Hajn ...Vojtěch z Pernštejna

Dětství strávil VOJTĚCH Z PERNŠTEJNA, narozený 4.4.1490, společně se svým starším bratrem Janem pod vedením humanistického kněze a učitele Jana Češky, který byl roku 1530 kazatelem v Betlémské kapli r, 1534 farářem u sv. Jiljí v Praze, v letech 1538-1540 děkanem v Pardubicích a od r. 1541 zámeckým kaplanem Jana z Pernštejna. Byl autorem spisu Řeči a naučení hlubokých mudrcuov a zemřel roku 1551. ...Vokolek Václav

Narozen 6.1.1871 Zemřel 10.5.1952 v Pardubicích Pocházel z velmi chudé rodiny s mnoha dětmi. Jako jediný ze sourozenců vystudoval a vyučil se v Kolíně tiskařem. Po letech praxe v Kolíně a Vysokém Mýtě zamířil do Pardubic. V roce 1907 obdržel knihtiskařskou koncesi a na Karlovině vybudoval svoji tiskárnu. Se ženou Helenou měl tři syny – Vlastimila, Vojmíra a Vladimíra, později se jim narodila hol...Vokolek Vlastnimil

Narozen 18.12.1903 ve Vysokém Mýtě Zemřel 14.11.1985 v Pardubicích Absolvoval čtyři třídy pardubické reálky, vyučil se knihtiskařem a pracoval jako sazeč v tiskárně svého otce Václava Vokolka. V roce 1924 začal vlastní vydavatelskou činnost edicí „Paprsek“. Byl členem brněnského „Devětsilu“. Se spisovatelem J.V.Rosůlkem vykonal cestu po Africe. Navštívil Francii, účastnil se Světové výstavy kn...Vokolek Vojmír

Narozen 3.6.1910 v Pardubicích Zemřel 30.7.2001 v Pardubicích Studoval v letech 1928-1932 na VŠUP v Praze u prof. J. Bendy a v letech 1932 – 1934 na AVU v Praze v grafické speciálce F.T. Šimona. V roce 1937 absolvoval studijní pobyt v Itálii. Vystavoval málo, poslední soubornou výstavu měl ve VČG v Pardubicích v roce 2000 poté, když jeho celoživotní práce byla oceněna Medailí města Pardubice v r...Werner Leopold

Narozen 1.5.1818 v Pardubicích Zemřel 3.6.1888 v Pardubicích Původním povoláním koželuh a obchodník kůžemi se stal výrazným organizátorem života v rodném městě. Byl členem prvního obecního výboru v Pardubicích. Beseda, Sokol a pěvecký spolek Pernštýn počítají jej mezi své zakladatele. Ve svém domě hostil Jana Nerudu a Bedřicha Smetanu. Jeho dceru Julii si vzal za ženu Dr. Jan Gebauer. V roce 187...Wirth Josef

Narozen 14.4.1814 v Břechách z Přelouče Zemřel 5.5.1884 v Pardubicích V domě čp. 63 na třídě Míru úspěšně provozoval řeznictví. Jeho další život je poznamenán správcovstvím šlechtických velkostatků ve východních Čechách, kde úspěšně zaváděl střídavé intenzivní hospodaření. V roce 1849 byl členem deputace pardubické buržoazie k říšskému sněmu v Kroměříži. Měl pověst upřímného vlastence a muže ryz...z Ehrenfeldu Lysander Jakub Bohuslav

Výtečný hospodář, v l.1674-88 hejtman pardubického panství, zasloužil se o zvýšení jeho výnosů. Staral se obnovu rybnikářství, za něho panství mělo 212 rybníků, to doplněno stavbou lososnice u opatovického jezu. V Praze prodávány ryby výhradně z Pardubicka, kam se dovážely po vodě do Brandýsa, a odtud povozy. Že ještě nebylo možno ryby ihned dobře zpeněžit, zřídil podnikavý hejtman další sá...Zámecký lékař

poskytoval ošetření a léčil nemajetné poddané na panství, do r.1773, kdy se prvním „císařským chirurgem“ v Pardubicích stal Němec Michal Nusshart, který si r.1782 za 1200 zlatých koupil dům čp.28 v Arnoštské ul., dnes Sv. Anežky České. ...Znojemský Vojtěch

VOJTĚCH ZNOJEMSKÝ se narodil 2.2.1880 v Lásenici u Kamenice n. L. jako pátý z devíti dětí řídícího učitele. Pracoval v Zemské donucovací pracovně v Pardubicích jako účetní revident. Dne 22. ledna 1907 se oženil s Annou Pejchlovou. Za první světové války jako nadporučík 11. pěšího pluku zaslal ze zákopů zdravici básníku Adolfu Heydukovi k jeho 70. narozeninám. Básník mu na začátku května 1916 upřím...Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Parpedie - Pardubická encyklopedie Klubu přátel Pardubicka.              Provozuje Klub přátel Pardubicka © 2014