Pardubická encyklopedie Klubu přátel PardubickaÚvod > Dle abecedy > Všechno > Dějiny Pardubic v datech


Dějiny Pardubic v datech


15.12.1295 První historická zmínka o Pa. v listině papež Bonifáce VIII. dokládá existenci cyriackého kláštera „in Pordoby“ v pražské diecézi.

1313 Prvním známým majitelem Pardubic byl Puota z Pardubic, doložený v písemných pramenech jako držitel pa.tvrze.

29.12.1340 Arnošt ze Staré odkazuje ve své závěti tvrz Pardubice s „městem novým“ svému synu Arnoštovi z Pardubic.

19.8.1357 Karel IV. stvrdil Arnoštovi z Pardubic a jeho bratřím právo na vybírání cla z plavení dřeva pod pa.hradem.

25. 6.1420 Husitský tábor na Kunětické hoře

28. 4.1421 Husité vypálily pa.cyriacký klášter, město a hrad v držení Viktorina z Kunštátu, husitského hejtmana, ušetřili.

8. 1.1491 Smlouva mezi Vilémem z Pernštejna a Jindřichem starším, knížetem z Minsaterberka, jíž Vilém koupil panství pardubické a kunětickohorské.

22.-23.7.1497 Pardubice navštivil český král Vladislav II. Jagelonský.

9. 9.1498 Nejstarší městské privilegium od krále Vladislava II.na jarmark (originál není uchován, Pardubice se jmenují ještě městečkem)

21.5.1507 První městské privilegium uchované v originále od Vladislava II.(právo vybírati cla a mýta).

31.7.1507 Zničující požár města.

9. 4.1521 Zemřel na pa.zámku Vilém z Pernštejna (pochován v Doubravníku pod Pernštejnem na Moravě).

17. 3.1534 Zemřel v Praze Vojtěch z Pernštejna bez mužského potomstva (pochován u sv.Bartoloměje v Pa.).

29. 3.1538 Zničující požár města (zůstalo jen 7 domů).

8. 9. 1548 Zemřel Jan z Pernštejna (pochován v Doubravníku na Moravě).

21. 3.1560 Do desek zemských vtělen zápis o prodeji pa.panství Jaroslavem z Pernštejna českému králi Ferdinadu I.

4. 6. 1639 První švédské obležení (velitel český emigrant plukovník Zdeněk hrabě z Hodic); po 14 denním marném obléhání odtáhly švédské oddíly k Hradci Králové.

24.10.1645 Švédský generál Torstensson obléhá Pardubice a odstřeluje je zápalnými granáty.

1651 Pardubice měly 872obyvatel

1680 Zal